Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOTODO.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 24.06.2021r. STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY SPRZEDAŻY ZAWIERANEJ POMIĘDZY NOTODO.PL. A KLIENTEM

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, w tym w szczególności:

a) Zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, w tym także zasady rejestracji w sklepie i korzystania z założonego konta;

b) Uprawnienia co do odstąpienia od umowy oraz anulowania zamówienia;

c) Zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia takie jak przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z przeglądarką internetową klienta.

4. W celu uzyskania kontaktu ze sprzedawcą, Klient może kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej  info@notodo.pl  lub pod numerem telefonu 577-770-102. Koszt taryfy według stawek operatora.

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie sklepu.

 

§ 2 DEFINICJE 

1. W ramach niniejszego Regulaminu, poprzez poniższe definicje rozumie się:

a) Sprzedawca – DINERO MARKETING Julia Szal z siedzibą w Katowicach ul. Świdnicka 34 nr 4, kod pocztowy 40-711 Katowice, 

NIP 6342964945, REGON 383957830

b) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z artykułem 221 kodeksu cywilnego.

c) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub rolniczą, która korzysta ze sklepu i dokonuje zakupu w sklepie w celach związanych z prowadzoną działalnością.

d) Klient – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.

e) Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.notodo.pl

f) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość funkcjonujących w ramach sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

g) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z usług świadczonych przez sprzedawcę.

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta za pomocą formularzu zamówienia i zmierzające bezpośrednio do umowy sprzedaży produktu bądź produktów ze sprzedawcą.

i) Formularz Rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

j) Konto – konto Klienta w sklepie, na którym gromadzone są dane dotyczące złożonych zamówień oraz podane przez Klienta dane w chwili założenia konta.

k) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej sklepu.

l) Koszyk – element oprogramowania sklepów internetowych umożliwiający wybór produktów składających się na przedmiot zamówienia.

m) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz w rozumieniu kodeksu cywilnego będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

n) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

§ 3 INFORMACJE O PRODUKTACH 

1. Wszystkie informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu nie stanowią oferty, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

2. Sprzedawca oświadcza, że produkty oferowane przez sprzedawcę są rękodziełem 

3. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż produkty wykonywane są z drewna, metalu i betonu, pęknięcia, tekstura drewna oraz ewentualne rysy powierzchni drewnianej wynikają ze specyfiki materiału i nie są wadami produktu, tym samym nie stanowią podstawy reklamacji czy też roszczenia wynikającego z rękojmi.

4. Wszystkie ceny produktów dostępnych w asortymencie sklepu są:

a) cenami brutto,

b) zostały wyrażone w złotych polskich,

c) nie zawierają kosztów dostawy, które są zależne wyboru od sposobu dostawy przez Klienta.

5. Produkty w sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie znajduje się opis ich właściwości. Oferta produktów prezentowanych na stronie jest na bieżąco aktualizowana. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, wprowadzania czy odwoływaniu akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą wejścia w życiu zmiany dotyczących warunków wyprzedaży czy promocji.

6. Promocje oferowane przez sprzedawcę nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich oznaczenia użyte w sklepie należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą stanowić one zastrzeżone znaki towarowe. Również wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie, użyte są wyłącznie w celach informacyjnych, a zgodnie z najlepszą wiedzą sprzedającego prawa do tych znaków i nazw przysługują producentom i/lub importerom produktów. 

 

§ 4 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE 

1. Założenie konta jest darmowe i dobrowolne. Założenie konta nie jest konieczne dla złożenia zamówienia.

2. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Wymagane do tego są następujące dane:

a) imię i nazwisko osoby zamawiającej,

b) adres do doręczeń,

c) adres zamieszkania,

d) oznaczenie przedsiębiorcy (opcjonalnie),

e) numer NIP (opcjonalnie),

f) numer kontaktowy,

g) adres e-mail.

3. Do prawidłowego założenia konta niezbędne jest również utworzenie hasła umożliwiającego dostęp do konta.

4. Klient ma możliwość zmiany danych podanych w formularzu rejestracji po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Informacja”.

5. Zarejestrowanie konta wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, a także wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówienia.

6. Klient ma możliwość usunięcia konta w każdej chwili poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do sprzedawcy na adres mailowy podany w § 1 pkt 4. Usunięcie konta nie wymaga podania konkretnej przyczyny, nie wpływa również na stan złożonych zamówień.

7. Sprzedawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia wskazanego w pkt 1 usunie konto Klienta. Usunięcie konta pozostaje bez wpływu na wcześniej zrealizowane zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków określonych w niniejszym regulaminie lub przepisów prawa.

 

§ 5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub w przypadku jego braku poprzez podanie w formularzu zamówienia niezbędnych danych do realizacji umowy przez sprzedającego. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę sklepu.

2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

3. By złożyć zamówienie w sklepie, Klient musi dodać produkty do koszyka.

4. Następnie, po wciśnięciu ikony koszyka, Klient może złożyć zamówienie.

5. Klient ma możliwość zweryfikowania przedmiotów składających się na zamówienie oraz ich ceny przed złożeniem zamówienia.

6. Następnie, po kliknięciu ikony “Realizacja zamówienia" Klient może wybrać tryb zamówienia:

a) poprzez zalogowanie do konta Klienta – w tym przypadku system automatycznie zaimportuje imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail i numer telefonu. Klient ma możliwość zmodyfikowania tych danych,

b) jako Gość – w tym przypadku wyżej wymienione dane muszą zostać podane po kliknięciu „Realizacja zamówienia”.

7. Również przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Fakt zapoznania się z treścią Regulaminu Klient potwierdza przy rejestracji konta oraz w przypadku złożenia zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

8. Po spełnieniu tych czynności należy kliknąć ikonę “Kupuję i płacę” (Order and Pay). Czynność ta pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówienie.

9. Klient ma możliwość wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności oraz sposobu dostawy zamówienia.

10. Po zatwierdzeniu zamówienia Klient dokonuje płatności poprzez dostępne w sklepie metody płatności.

11. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszystkie obligatoryjne dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta.

12. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek podania przez Klienta w formularzu zamówienia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, w tym w szczególności na skutek podania nieprawidłowego lub niedokładnego adresu odbioru zamówienia.

 

§ 6 OFEROWANE METODY  PŁATNOŚCI 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność przelewem na konto sprzedawcy,

b) płatności elektroniczne (Blik),

c) płatność kartą płatniczą,

d) płatność za pośrednictwem platformy PayPal lub PayU

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu.

4. Do każdej Umowy sprzedaży zostanie wystawiona faktura VAT.

5. Faktura VAT zostanie doręczona Klientowi najpóźniej przy odbiorze przez niego produktu lub w terminie ustawowym, tj. nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy produktu.

6. Klient jest zobowiązany do podania sprzedawcy danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym danych Klient umożliwiających Sprzedawcy wystawienie dokumentów księgowych wymaganych przez właściwe przepisy prawa. Odpowiedzialność za błędy przy przekazywaniu sprzedawcy danych zamówienia przez Klienta spoczywa na Kliencie.

7. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Klienta, sprzedawca może wystawić notę korygującą lub korektę do faktury VAT.

8. W szczególnych przypadkach sprzedawca może zażądać od Klienta zwrotu kosztów przesłania takiej korekty lub osobistego odbioru noty w siedzibie sprzedawcy.

9. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi z NOTODO.PL na Klienta z chwilą ich wydania, a w przypadku powierzenia produktów przewoźnikowi – z chwilą wydania produktów przewoźnikowi. 

 

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź – „Potwierdzenie złożonego zamówienia” na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie złożonego zamówienia przez sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia za zwrotem wpłaconej przez Klienta ceny, także bez podania przyczyny.

2. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako „Potwierdzenie złożonego zamówienia”, sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mail kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. Sprzedawca potwierdzi zamówienie bez zbędnej zwłoki.

3. Po otrzymaniu przez Klienta maila „Zamówienie potwierdzone przez Sklep” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta produktu i umowa ta wiąże obie strony transakcji. Z tą chwilą zamówienie przyjmowane jest przez sprzedającego do realizacji.

4. Klient może dokonać zmian w złożonym w sklepie zamówieniu, do czasu otrzymania przez niego maila „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”.

5. Po otrzymaniu przez Klienta maila „Zamówienie potwierdzone przez Sklep” i otrzymaniu przez sklep płatności za zamówienie Klient otrzymuje drogą elektroniczną elektroniczne potwierdzenie otrzymania płatności – „Potwierdzenie otrzymania płatności” na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.

6. Zmiany, o którym mowa w § 7 pkt. 4 Regulaminu, mogą dotyczyć zarówno rezygnacji z części zamówionych produktów lub całości zamówienia, a także zmian w adresie, czy danych, które znajdują się na fakturze. Postanowienia dotyczące zasady zwrotu należności wynikających z anulowania zamówienia uregulowane zostały w § 9 Regulaminu.

7. W przypadku woli dokonania jakichkolwiek zmian w zamówieniu, Klient powinien się niezwłocznie skontaktować ze sklepem drogą elektroniczną na adres e-mail info@notodo.pl

8. W przypadku dokonania zmian, czy anulowania zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania zamówienia.

9. Cena podana przy każdym z produktów jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostanie potwierdzone przez sklep. 

 

§ 8 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Całkowity czas realizacji zamówienia to czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz przewidywany czas dostawy.

3. Początek biegu czasu realizacji Zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisu PayPal lub PayU liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy,

4. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki i przekazania go firmie kurierskiej do doręczenia wynosi do 14 dni roboczych.

5. Maksymalny całkowity czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 14 dni roboczych, o ile między Klientem a Sklepem nie nastąpią inne uzgodnienia w tym zakresie.

 

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm., dalej: „ustawa o prawach konsumenta”), Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej na odległość Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient będący Konsumentem może się w tym celu posłużyć formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient będący Konsumentem może jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu, na adres ul. Zawiła 61, 30 – 442 Kraków.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail  info@notodo.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. Na Kliencie będącym Konsumentem ciąży obowiązek wykazania, że dany produkt zakupił u sprzedającego. Podstawą wykazania takiego zakupu może być w szczególności faktura.

5. Dokument potwierdzający nabycie towaru należy załączyć do oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku, o którym mowa w § 9 pkt 1 Regulaminu, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić otrzymany Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy wraz z dowodem zakupu przed jego upływem, na adres wskazany przez notodo.pl. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć formularz zwrotu bądź inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające numer rachunku bankowego, na który sprzedawca ma zwrócić należną kwotę.

8. W przypadku zwrotu produktu, który z uwagi na charakter rzeczy nie może zostać zwrócony w zwykłym trybie za pomocą operatora pocztowego, koszt zwrotu ponosi Klient.

9. Zwracany produkt należy odesłać na adres wskazany przez notodo.pl. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient będący Konsumentem.

10. Paczki wysłane na koszt sklepu internetowego oraz za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient będący Konsumentem stosuje sposób opakowania zwracanych rzeczy który pozwoli na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi.

11. Sklep gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od klienta płatności, tj. łącznej kwoty równej cenie zwracanego Produktu oraz usługi transportowej widniejących na dowodzie zakupu. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za Produkty objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz ewentualne koszty dostawy produktu. Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia produktu, jeśli jest on inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez sklep.

12. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Klienta będącego Konsumentem w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a w razie jego braku na konto za pomocą którego dokonano płatności online, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, przy czym Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu dostarczenia przesyłki zwrotnej lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

13. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 10  GWARANCJE 

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty

 

§ 11 REKLAMACJE 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi, wedle reguł określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) a zatem reklamacja Produktu może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu ma wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

3. Sprzedawca nie odpowiada z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu względem Klienta będącego Przedsiębiorcą w zakresie wynikającym z dopuszczalnego prawa.

4. Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego udostępnionego na Stronie Sklepu.

5. W przypadku reklamacji, Klient odsyła na koszt Sprzedawcy wadliwy Produktu na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu oraz pismem reklamacyjnym. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedawca uznał oświadczenie o obniżeniu ceny określające kwotę, o którą cena ma być obniżona lub żądanie Klienta będącego Konsumentem co do wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny określające kwotę, o którą cena ma być obniżona, za uzasadnione. Brak odpowiedzi na reklamację w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży złożonej przez Klienta będącego Konsumentem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji uznaje się za uznanie przez Sprzedawcę odstąpienia.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji i żądania przez Klienta będącego Konsumentem wymiany produktu na wolny od wad, wadliwy produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wadliwego Produktu, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci Klientowi będącemu Konsumentem równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w Sklepie Produkty.

8. Każdorazowo w przypadku uznania reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem zostanie zwrócony koszt dostawy towaru w ramach procedury reklamacyjnej.

9. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji bez zwrotu kosztów dostawy towaru.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest z uwagi na zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 14  NOTA PRAWNA 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają m. in. przepisy: ) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), d) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

 

 

Copyright © 2023 xann marketing

Created by: xann marketing logo